Издателство „Коала прес“ ООД

„Коала прес“ издава учебно-помощна литература, детски книги и енциклопедии, издания за здраве и за свободното време.

Контакти:
Етаж 2, офис 24
e-mail: info@koalapress.com;
тел.: 0896 829 244, 0887 318 533